Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
Hedefler

Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, Türkiye’de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamak ve Avrupa – Türkiye arasında bu alandaki ortak çalışmaları güçlendirme işlevini gerçekleştirmek için, doğrudan ya da üye kuruluşları aracılığıyla:

(1) Avrupa’da ve Türkiye’de önde gelen kültürel miras kurum, kuruluşları ve uzmanları üzerine bilgi bankaları oluşturmak ve bunları kullanıma açmayı,

(2) Avrupa’da kültürel miras politikaları, standartları, eğitimi, lobileri ve farkındalık yaratma yöntemleri üzerine araştırmalar yapmayı ve bu araştırma ve tartışma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı,

(3) bu amaç için gerekli bilgi, belge ve yayınları temin etmeyi, bir bilgi-belge merkezi oluşturmayı, çalışmalarını duyurmak için dergi, broşür, kitap gibi yayınlar ile bültenler çıkarmayı, internet siteleri kurmayı, var olan sosyal paylaşım ağlarında bilgilendirme bölümleri açmayı,

(4) kültürel miras farkındalığını artırmak için yaz okulu, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemeyi, sanatsal çalışmalar örgütlemeyi, belgesel filmler, DVD’ler, sayısal oyunlar, tanıtım malzemeleri üretmeyi, var olan ürünlerin yaygınlaştırılmasına ve tanınmasına yardımcı olmayı, Türkiye dışında üretilmiş bu doğrultudaki malzemenin çevrilip Türkiye kamuoyuna ulaşmasını sağlamayı,

(5) her yaştan ve çeşitli mesleklerden gruplar için kültürel miras gezileri, toplantılar, konserler, sergiler, yarışmalar... vb. düzenlemeyi veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamayı,

(6) kültürel miras alanındaki üstün başarıları özendirici çalışmalar yapmayı, Türkiye’den üstün nitelikli projelerin Avrupa ödülleri için aday gösterilmesine yardımcı olmayı, yeni ödüller, teşvik ve destek burslarının konulmasını sağlamayı,

(7) tehdit altında olan kültür varlıkları, yerleşim yerleri ve alanları hakkında kamuoyunu farkındalığını artırıcı kampanyalar yürütmeyi,

(8) müze, kütüphane, arşiv, enstitü, vakıf, dernek, merkez vb kültürel miras kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacak hizmetler vermeyi, bu amaca yardımcı ürünler üretmeyi,

(9) kültürel miras ile ilgili yüksek nitelik standartlar ve sürdürülebilir politikalar için çalışmalarda bulunmayı,

(10) kültürel miras eğitimi veren üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalışmayı, bu tür kurumların sayısının artmasını, buralarda kalitenin yükseltilmesini, üniversite içi eğitimle koruma uygulamaları arasındaki bağlantının artmasını sağlamayı,

(11) kültürel mirasla doğrudan ilgili işlerde görev yapan uzmanlar, koruma kurul üyeleri, bakanlık ve belediye görevlilerinin yararlanabileceği eğitim ve etkileşim ortamları yaratmayı, var olanlarının kalitelerinin yükseltilmesini,

(12) kültürel mirasın korunması için kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, merkezi ve yerel yönetimin sağladığı desteğin, özel sektörün mali ve ayni yardımlarının artırılmasını, bu destekler hakkındaki bilginin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamayı,

(13) Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu ve Uluslararası Milli Piyangolar Birliği’nin özendirdiği gibi, Türkiye’de de Milli Piyango gelirlerinin büyük bölümünün saygın ve tarafsız jürilerin seçimleri doğrultusunda kültürel mirasın korunması projelerine aktarılması için kampanya açmayı,

(14) kültürel mirasın savunulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli partilerden milletvekillerinden kurulu “Kültürel Miras Dostu Milletvekilleri Grubunu” kurmayı, yerel meclislerde, semt ve mahallelerde aynı doğrultuda grupların kurulmasını ve işlev görmesini desteklemeyi,

(15) üniversite, lise ve okullarda kültürel miras kulüplerinin kurulması için örnek çalışmalar yapmayı, yapılan öteki çalışmaları teşvik etmeyi,

(16) basın-yayın kuruluşlarının kültürel miras duyarlığını artırıcı yayın yapmalarını desteklemek üzere özel sayfalar / programlar hazırlamayı, basın toplantıları örgütlemeyi,

(17) her yılın sonunda “Türkiye Kültürel Miras Yıllık Raporu” hazırlığını tamamlayıp kamuoyu ile paylaşmayı,

(18) yukarıda sayılan hedeflere ulaşılması için, Türkiye Kültürel Miras Merkezini kurmayı hedefler, bu doğrultulardaki çalışmaları destekler, teşvik eder.